• PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

    Địa chỉ: Phòng A008, Trường Đại học KHXH&NV, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM

    Điện thoại : 083.8293828 (tổng đài)

    Website: qttb.hcmussh.edu.vn

    Địa chỉ email: qttb@hcmussh.edu.vn