PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

1. Lịch sử hình thành

Trường ĐHKHXH&NV có lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển. Sau Hiệp định Genève 1954, trên cơ sở Đại học Văn khoa ở Hà Nội, Trường được tái lập ở Sài Gòn vào tháng 11 năm 1955 với tên gọi là Trường Cao đẳng dự bị Văn khoa Pháp và là trường thành viên của Viện Đại học Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn.

Đến ngày 01-3-1957, Trường được chính thức thành lập với tên gọi Trường Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Từ năm 1976 đến năm 1996, Trường trở thành bộ phận các ngành khoa học xã hội và nhân văn trong Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30-3-1996, Trường mang tên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 1233/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân.

Phòng Quản trị - Thiết bị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được hình hành từ ngày trường tách ra từ Đại học Tổng hợp (ngày 30/03/1996). Trong quá trình xây dựng và phát triển, Phòng Quản trị - Thiết bị đã không ngừng phấn đấu tốt. Tập thể Phòng là một khối đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm, tập thể Phòng được đánh giá là đơn vị tiên tiến xuất sắc.  

2. Chức năng:
Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế họach, tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

3. Nhiệm vụ :
Là đơn vị đầu mối soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất theo qui hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và các vật kiến trúc khác trong phạm vi khuôn viên của Trường quản lý.

Soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch: triển khai thi công các công trình xây dựng và công tác sửa chữa trong Trường theo qui định hiện hành. Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

Quản lý, điều phối các phương tiện, trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Trường được sử dụng có hiệu quả nhất

Mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo qui định hiện hành. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm.

Tổ chức quản lý, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường. Thực hiện vệ sinh công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy ( máy tính, máy chiếu, micro .. ); quản lý sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường.

Quản lý, điều hành việc sử dụng cơ sở vật chất có hiệu quả phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Lập kế hoạch sửa chữa và thông báo kịp thời về việc sửa chữa phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho các đơn vị trong trường.

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các kỳ thi tuyển sinh quốc gia.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.

4. Thành tích đạt được

Năm

Hình thức thi đua / khen thưởng

Quyết định khen thưởng

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 1124/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 08/11/2011

2012

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 477/QĐ-XHNV-TCCB ngày 23/8/2012

2013

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 1286/QĐ-ĐHQG-TCCB, 6/11/2013

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 1108/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 9/10/2014

2015

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 659/QĐ-XHNV-TCCB ngày 28/8/2015

2011-2012

Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố


2011

Bằng khen của Bộ GDĐT


2012

Bằng khen Giám đốc ĐHQG-HCM


2012

Giấy khen trường

QĐ số 477/QĐ-XHNV-TCCB ngày 23/8/2012

2013

Giấy khen trường

QĐ số 957/QĐ-XHNV-TCCB, 12/8/2013

2014

Giấy khen trường

QĐ số 521/QĐ-XHNV-TCCB, 15/8/2014

2014

Bằng khen Giám đốc ĐHQG-HCM

QĐ số 1110/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 9/10/2014

2015

Giấy khen trường

QĐ số 659/QĐ-XHNV-TCCB ngày 28/8/2015


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.